Reedukator

mgr Olga Sitańska–Pietrzak – sala 29

Godziny pracy reedukatora

DzieńGodziny
Poniedziałek8:00 - 13:30
Wtorek9:45 - 12:30
Środa9:45 - 15:10
Czwartek12:25 - 15:05
Piątek7:55 - 13:15

Zajęcia rewalidacyjne

Termin rewalidacja pochodzi od łacińskich słów re – znów, validus – mocny. Rewalidacja to stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu. Oznacza przywrócenie człowiekowi możliwie pełnej i samodzielnej sprawności funkcjonowania w środowisku.

Główne założenia i kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to:

 • maksymalne usprawnianie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych,
 • optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych,
 • kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez zastępowanie,
 • stymulowanie (dynamizowanie) rozwoju.

Zasady prowadzenia zajęć rewalidacyjnych:

 • Stworzenie odpowiednich warunków oraz maksymalne wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji;
 • Stawianie zadań dostosowanych do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka;
 • Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
 • Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.
 • Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności dziecka.
 • Wspomaganie samodzielności społecznej.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 • organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii, dysgrafii lub dyskalkulii,
 • liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,
 • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.

Najważniejszym celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy.

Cele szczegółowe zajęć korekcyjno – kompensacyjnych to:

 • Budzenie wiary we własne możliwości – uczeń wierzy we własne możliwości edukacyjne i stara się pokonywać napotkane trudności.
 • Motywowanie do podejmowania zadań o różnych stopniach trudności – uczeń stara się rozwiązywać również zadania o wyższym stopniu trudności – nie wycofuje się bez podjęcia próby ich rozwiązania.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie – uczeń zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące w pracy zespołowej.
 • Minimalizowanie napięć emocjonalnych i wzmacnianie koncentracji uwagi – uczeń zna i stosuje podstawowe techniki koncentracji uwagi.
 • Budowanie wzmocnień pozytywnych – podnoszenie samooceny dziecka – uczeń zna swoją wartość, swoje umiejętności, zdolności i zainteresowania.
 • Usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych analizatora wzrokowego, analizatora słuchowego, motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Wypracowanie nawyku poprawnego pisania – uczeń pracuje nad starannością, poprawnością ortograficzna i graficzną pisma.
 • Wypracowanie nawyku poprawnego czytania – uczeń skupia uwagę na czytanym tekście i czyta ze zrozumieniem.
 • Wdrażanie do autokorekty – uczeń widzi potrzebę kontroli i poprawy błędów, wytwarzanie nawyku pracy ze słownikiem ortograficznym.
 • Wyrobienie właściwej motywacji do nauki.