Psycholog

mgr Milena Garbacz-Zatorska – sala nr 49

Poniedziałek

 

7.50 – 12.35

Wtorek

 

09.45 – 15.30

Środa

 

7.50 – 12.35

Czwartek

 

09.45 – 15.30

Piątek

 

7.50 – 12.35

Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności:

  • prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
  • wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.
     

Dzieci są przyjmowane na terapię psychologiczną tylko na wniosek rodzica, podczas wizyty diagnostycznej zawierany jest kontrakt z opiekunem prawnym dziecka stanowiący o rodzaju, przebiegu i długości terapii.