Pedagog

GODZINY PRACY PEDAGOGA

L. Koc-Kozakowska

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Godziny pracy

pedagoga

11.50-12.50

13.35-16.35

Konsultacje dla rodziców

14.35-16.35

08.45-15.45

 

 

9.40-14.40

 

 

13.35-15.35

 

 

8.45-10.45

 

 

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA

K. Wierzbicka

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Godziny pracy

pedagoga

08.00-12.00

08.00-12.00

13.25-15.25

 

08.00-14.00

Konsultacje dla rodziców

08.00-10.00

11.25-15.25

Zadania pedagoga szkolnego

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych.

Główne zakresy zadań pedagoga szkolnego:

1. Zadania ogólnowychowawcze:
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej)

2. Profilaktyka wychowawcza:
(diagnoza zagrożeń hamujących prawidłowy rozwój dzieci, podejmowania działań zaradczych, realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)

3. Indywidualna opieka pedagogiczna:
(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje),pomoc w trudnościach szkolnych – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na badania specjalistyczne do poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy, przeciwdziałanie różnym formą zachowań dysfunkcyjnych uczniów, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach psycholog, terapeuta, neurolog, psychiatra)

4. Pomoc materialna
(współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ( dożywianie w szkole, wyprawka, pomoc uczniom w zaopatrzenie w przybory szkolne, pomoc świąteczna, wypoczynek letni), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do instytucji wspierających rodzinę)

5. Orientacja zawodowa
(m.in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły, kierunku dalszego kształcenia i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, współpraca z instytucjami zajmującymi się poradnictwem zawodowym).

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:

 • nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej
 • ktoś narusza ich prawa
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc
 • potrzebują pomocy i rady
 • porozmawiać z kimś życzliwym
 • nie mają komu powierzyć swoich sekretów
 • chcą poradzić się wybierając przyszłą szkołę

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej dotyczącej ich dziecka:
 • niepowodzeń szkolnych dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn trudności w nauce poprzez kontakt z poradnią psychologiczno – pedagogiczną diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, kłopoty z rówieśnikami)
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych (m.in. organizowania zajęć, imprez profilaktycznych, zajęć wychowawczych z uczniami, współrealizowania wybranych programów profilaktycznych, zajęć dotyczących wyboru przyszłej szkoły)
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniem, rodzicami/opiekunami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami i ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowanymi społecznie)
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole