O szkole

W Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu w klasach I – VI naukę pobiera 365 uczniów pod kierunkiem 57 nauczycieli. Placówka istnieje od 1965 roku. Budynki szkolne są systematycznie odnawiane i modernizowane. Baza lokalowa szkoły, boisko szkolne oraz plac zabaw pozwalają na realizacje jej założeń dydaktyczno-wychowawczych. Od 2001 roku jest szkołą z oddziałami integracyjnymi, w której razem z dziećmi zdrowymi mogą uczyć się dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Atutem szkoły są mało liczne klasy umożliwiające indywidualne podejście do uczniów oraz dbałość o bezpieczeństwo. Dodatkowo zatrudnieni są: logopeda, psycholog, rehabilitant ruchowy, terapeuta, pedagog. W szkole funkcjonuje Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami, którego głównym celem jest pomoc dzieciom oraz ich rodzinom w przezwyciężaniu skutków niepełnosprawności.

Na terenie szkoły znajduje się kompleks boisk „Orlik” oraz place zabaw. Placówka od czterech lat przyjmuje dzieci sześcioletnie i z myślą o nich przystosowano sale lekcyjne, toalety, stołówkę, świetlicę. Szkoła dysponuje salami: gimnastyczną, stymulacji polisensorycznej, komputerową i rehabilitacji ruchowej. Szkoła prowadzi zajęcia z języka migowego „Migająca 5”. Prowadzone są liczne zajęcia profilaktyczne: wolontariat dydaktyczny „Razem łatwiej” (pomoc w odrabianiu zadań domowych przez starszych uczniów), „Bezpieczne przerwy” (taneczne i sportowe przerwy, strefy karciane, itp.), „Tydzień życzliwości”, „Porozumienie bez przemocy”-warsztaty z konstruktywnej komunikacji. Nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych i wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy.

W procesie dydaktyczno – wychowawczym uwzględniane są pomysły uczniowskie. Z ich inicjatywy w szkole organizowane są konkursy, zawody i turnieje sportowe, poszerza się gama uroczystości i imprez szkolnych. Stosowanie aktywnych metod nauczania skłania uczniów do większego zaangażowania w życie szkolne i społeczności lokalnej. Z chęcią włączają się w projekty i akcje ekologiczne, edukacyjne, m.in. „Planeta Energii”- wykorzystanie źródeł energii , „Jestem ekologiczny”, „Ratujmy kasztanowce”, „Tulipanowa dzielnica” – sadzenie 1000 cebul tulipanowych w dzielnicy zachodniej, „Sprzątanie Świata”, „Listy dla Ziemi”- cykliczna akcja pisania listów o charakterze ekologicznym, „Mądra szkoła czyta dzieciom”, „Ja czytam”, których celem jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych, „Dzień Młodego Odkrywcy Świata”, „Chwyć byka za rogi” – szereg imprez związanych z kulturą języka, festyn rodzinny, „Mam talent”, festiwal twórczości osób „Tym, którym wędruje się trudniej”, „Fair Friends” – wieloaspektowa współpraca z przyjaciółmi z Niemiec.

Szkoła pod każdym względem stara się wspomagać wielostronny rozwój ucznia w procesie zdobywania wiedzy o świecie poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, która jest zgodna z ich potrzebami i zainteresowaniami. Funkcjonują koła m.in.: „Bezpieczny uczeń”, „Bractwo rycerskie”, „Origami”, „Koło patriotyczne”. Szkoła otrzymała liczne tytuły i certyfikaty oraz bierze udział w programach, które są efektem zwiększenia roli aktywizacji uczniów: „Ortograffiti”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła z klasą”, „Szkoła w ruchu”, „Ratujemy i uczymy ratować”, „Radosny pierwszak”, „Absolwent Roku” (wzmacnianie efektywności działań edukacyjnych dzieci zdolnych), adaptacja trzecioklasisty do kolejnego etapu edukacyjnego