Logopeda

mgr Izabela Kramarz – sala nr 18

Do głównych zadań logopedy szkolnego należy:

 • Przeprowadzanie badań przesiewowych.
 • Szczegółowe badania logopedyczne wytypowanych do terapii uczniów – diagnoza szczegółowa, określenie kierunków postępowania logoterapeutycznego, założenie kart mowy.
 • Nawiązanie kontaktu z rodzicami dzieci włączonych do terapii logopedycznej w celu przeprowadzenia wywiadu dotyczącego rozwoju psychofizycznego dziecka i rozwoju jego mowy.
 • Stała współpraca z rodzicami – udzielanie wskazówek do kontynuacji logoterapii w domu, ocena stanu mowy dzieci.
 • Współpraca z wychowawcami klas oraz nauczycielami wspomagającymi.
 • Organizowanie i prowadzenie zajęć logopedycznych w klasach I-VI (według tygodniowego harmonogramu zajęć).
   

Do najczęściej występujących wad wymowy u dzieci w szkole należą:

 • sygmatyzm,
 • rotacyzm,
 • wymowa bezdźwięczna,
 • lambdacyzm,
 • kappacyzm,
 • gammacyzm.
   

Korygowane są zaburzenia mowy występujące w oligofazji, afazji, autyzmie, niedosłuchu.
W toku terapii realizowane są następujące czynności:

 • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
 • usprawnianie aparatu oddechowego i fonacyjnego,
 • korygowanie wad wymowy i zaburzeń mowy,
 • stymulowanie rozwoju językowego dzieci,
 • rozwijanie słownictwa,
 • kształcenie słuchu fonematycznego,
 • usprawnianie percepcji słuchowej,
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania.
   

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w zespołach 2-3 osobowych. Odbywają się systematycznie jeden raz w tygodniu.

Gabinet logopedyczny wyposażony jest w niezbędne pomoce do ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne, do ćwiczeń oddechowych, korygujących wady wymowy oraz do ćwiczeń rozwijających funkcje językowe.