Biblioteka

Pracownikiem biblioteki jest: mgr Jolanta Gruszczyńska – nauczyciel bibliotekarz

Dni i godziny otwarcia biblioteki:

od poniedziałku do czwartku 7.00 – 13.00
piątek 8.30 – 14.30

Księgozbiór biblioteki:

W swojej ofercie biblioteka posiada bogaty zasób literatury:

 1. pięknej dla dzieci i młodzieży:
 • bajeczki, baśnie, wiersze, opowiadania dla najmłodszych
 • powieści i opowiadania przygodowe, przyrodnicze, historyczne, obyczajowe, fantastyczne
 • poezje i dramaty
 • lektury szkolne
 • literatura piękna obcojęzyczna
 1. popularno-naukowej, w tym słowniki, encyklopedie, leksykony, repetytoria, atlasy, albumy itp.
 2. metodycznej i dydaktycznej dla nauczycieli

Prenumerowane czasopisma:

 • Świerszczyk
 • Kumpel
 • Victor Junior
 • National Geographic Odkrywca
 • Victor
 • Biblioteka w Szkole

Nauczyciel – bibliotekarz gorąco zachęca i zaprasza czytelników do wypożyczania i czytania książek i czasopism oraz korzystania z księgozbioru podręcznego na miejscu. „Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.” (Kornel Makuszyński)

W bibliotece możesz:

 • wybierać i wypożyczać książki,
 • czytać czasopisma i książki,
 • wyszukiwać informacje,
 • myśleć,
 • relaksować się,
 • mieć spokój,
 • uśmiechać się.

Komunikaty biblioteczne:

Drodzy Uczniowie!

Książki można wypożyczać do końca maja. Książki i podręczniki należy oddać do biblioteki najpóźniej do 14 czerwca. Chętni uczniowie mogą wypożyczyć książki na wakacje.

Drodzy Nauczyciele

Podręczniki i książki, w tym słowniki, encyklopedie, atlasy należy oddać najpóźniej do 17 czerwca 2019 roku.

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu

I Regulamin wypożyczalni

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy biblioteki.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania. Dzieci z oddziałów przedszkolnych (grupa 3, 4-latków, grupa 5, 6-latków) oraz uczniowie klas I do momentu aktu „Pasowania na Czytelnika” mogą korzystać z wypożyczalni i czytelni pod nadzorem wychowawcy, rodziców, lub nauczyciela świetlicy.
 4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz używania telefonów komórkowych.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 6. Do 10 czerwca każdego roku szkolnego wszystkie książki, wypożyczone z biblioteki, powinny być zwrócone.
 7. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 8. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w okresie całego roku szkolnego oraz podczas wyznaczonych dni w czasie ferii zimowych i letnich.

Wypożyczenia książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na dwa tygodnie. W przypadkach uzasadnionych można prosić o wydłużenie czasu wypożyczenia.
 3. Uczeń przygotowujący się do konkursu może wypożyczyć jednorazowo większą ilość książek (maksymalnie 5 książek).
 4. Uczeń, u którego panuje choroba zakaźna, nie może korzystać z biblioteki.
 5. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.

Poszanowanie książek

 1. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

II Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
 1. W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 2. Korzystający z czytelni wpisuje do Księgi Obecności swoje imię, nazwisko i klasę.
 3. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego tylko na miejscu.
 4. Czasopism nie można wynosić poza czytelnię.
 1. Czasopisma odkłada się na ustalone miejsce.

III Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)

 1. Z komputera mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Uczniom nie udostępnia się stanowisk komputerowych w czasie przerw oraz obowiązujących ich zajęć szkolnych.
 3. Komputery w bibliotece szkolnej służą do wyszukiwania informacji edukacyjnych oraz korzystania z multimediów dostępnych w czytelni.
 1. Stanowiska komputerowe włącza, wyłącza oraz loguje czytelnika wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 2. W czytelni ICIM należy zachować ciszę, nie wolno korzystać z telefonów komórkowych. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
  W przypadku wielu chętnych można zapisać się na określone godziny.
 5. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat lekcyjny.
 6. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę lekcyjną
  i może być przedłużony lub skrócony tylko w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody opiekuna pracowni.
 7. Przed korzystaniem z komputera należy: wpisać się do zeszytu pracowni ICIM.
 8. Użytkownikowi zabrania się:
 • wgrywania własnych programów, kasowania zainstalowanych, zapisywania dokumentów na dysku twardym, usuwania istniejących plików;
 • kopiowania plików i oprogramowania objętych prawem autorskim zarówno ze sprzętu ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych;
 • przeglądania i korzystania ze stron internetowych zawierających treści niepożądane i uznanych za nieetyczne i niemoralne (pornografia, przemoc, itp.), (opiekun ICIM ma prawo sprawdzenia przeglądanych przez użytkownika stron);
 • posługiwania własnymi nośnikami danych (płyta CD, pendrive itp.) bez konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem.
 1. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego, oprogramowania
  i wydawnictw multimedialnych odpowiadają materialnie rodzice lub opiekunowie użytkownika.
 2. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Szkoły.

IV Zadania nauczyciela – bibliotekarza

 1. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji.
 1. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 2. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się.
 1. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

V Współpraca biblioteki szkolnej

 1. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami odbywa się poprzez:
 • poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 • pomoc uczniom w rozwijaniu własnych zainteresowań,
 • pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych, egzaminów,
 • informacja o aktywności czytelniczej.
 1. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami odbywa się poprzez:
 • udostępnianie literatury pedagogicznej, czasopism, zbiorów multimedialnych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
 • współpracę z nauczycielami w zakresie rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
 • zgłaszanie propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów,
 • udzielanie pomocy w selekcji zbiorów,
 • współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki,
 • informowanie nauczycieli o zakupionych nowościach wydawniczych:
  • podczas Rad Pedagogicznych
  • umieszczanie wykazu nowości w pokoju nauczycielskim  do wiadomości nauczycieli,
 • współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów.
 1. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami odbywa się poprzez:
 2. wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
 3. pedagogizację rodziców,
 4. wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom,
 5. informowanie rodziców o aktywności czytelniczej dzieci,
 6. zapraszanie rodziców do współuczestnictwa w organizowaniu różnorodnych działań wychowawczo-edukacyjnych.
 7. Współpraca biblioteki szkolnej ze środowiskiem i innymi bibliotekami odbywa się poprzez:
 • wymianę informacji o wydarzeniach czytelniczych,
 • udział uczniów w organizowanych spotkaniach autorskich, wystawach tematycznych i okolicznościowych, w warsztatach , lekcjach bibliotecznych, konkursach, akcjach promujących czytelnictwo prowadzonych przez biblioteki i inne ośrodki edukacyjno-kulturalne,
 • współuczestnictwo w organizowaniu różnorodnych działań na rzecz propagowania czytelnictwa.

 

Siedemnaście zalet czytania książki

Siedemnaście zalet czytania książki dla dzieci opracowała
Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej.
Warto je poznać.

 

 1. Książka pomaga nam rozwijać język
  i słownictwo.
  Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć
  innych.
 2. Książka rozwija myślenie.
  Dostarcza nam pojęć myślowych
  i nowych idei, rozszerza naszą
  świadomość i nasz świat.
 1. Książka pobudza fantazję,
  uczy budować obrazy w wyobraźni.
 2. Książka dostarcza nam wiedzy o innych
  krajach i kulturach, o przyrodzie,
  technice, historii, o tym wszystkim,
  o czym chcielibyśmy dowiedzieć się
  czegoś więcej.
 3. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność
  do empatii.
  Wyrabia w nas umiejętność wczucia się
  w czyjąś sytuację.
 4. Książka dodaje sił i zapału.
  Dostarcza nam rozrywki i emocji. Może
  rozśmieszyć lub zasmucić. Może
  pocieszyć i wskazać nowe możliwości.
 5. Książka może stawiać pytania,
  które angażują i pobudzają
  do dalszych przemyśleń.
 6. Książka uczy nas etyki. Skłania
  do namysłu nad tym, co słuszne,
  a co nie, co dobre, a co złe.
 7. Książka może wytłumaczyć
  rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu
  zależności.
 8. Książka może udowodnić, że często
  pytanie ma więcej niż jedną odpowiedź,
  że na problem da się spojrzeć
  z różnych stron. Może podpowiedzieć
  inne sposoby rozwiązywania
  konfliktów niż przemoc.
 9. Książka pomaga nam zrozumieć siebie.
  Odkrycie, że są inni, którzy myślą jak
  my, że mamy prawo do swoich odczuć
  i reakcji, umacnia nasze poczucie
  własnej wartości.
 10. Książka pomaga nam zrozumieć innych.
  Lektura książek pisarzy z innej epoki,
  innego świata, i odkrywanie, że ich
  myśli i odczucia nie różnią się od naszych,
  buduje tolerancję dla innych kultur
  i zapobiega uprzedzeniom.
 11. Książka jest naszym towarzyszem
  w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą
  i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki
  można ja wypożyczyć za darmo
  i nie trzeba podłączać jej do prądu.
 12. Książka jest częścią naszego dziedzictwa
  Dzięki niej mamy wspólne
  doświadczenia i punkty odniesienia.
 13. Dobra książka dla dzieci, którą można
  czytać na głos, przynosi radość dzieciom
  i dorosłym. Buduje pomost
  między pokoleniami.
 14. Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie
  z literaturą – nieograniczonym światem,
  z którego czerpiemy przez całe życie.
  To bardzo ważne spotkanie, gdyż,
  jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże,
  ile może dać dobra literatura.
 15. Literatura dziecięca wzbogaca kulturę
  Daje pracę wielu ludziom:
  pisarzom, ilustratorom, wydawcom,
  redaktorom, drukarzom, recenzentom,
  księgarzom, bibliotekarzom…
  Literaturę dziecięcą można również
  eksportować przynosząc krajowi dochód
  i uznanie za granicą.

 

Przysłowia o książkach, czytelnikach, bibliotece:

 • „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” (Wisława Szymborska)
 • „Dom bez książek jest jak plaża bez słońca.” (José Martí)
 • „Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów.” (Kartezjusz)
 • „Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.” (Kornel Makuszyński)
 • „Wszystkie książki mówią…” (Jan Parandowski)
 • „W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz, starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz.” (Krystyna Wodnicka)
 • „Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera.” (Monteskiusz)
 • „Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.” (Jarosław Iwaszkiewicz)
 • „Są książki, które się czyta.
  Są książki, które się pochłania.
  Są książki, które pochłaniają czytającego.” (Maria Pruszkowska)
 • „W bibliotece, z książek na półkach, trąbią słonie, kuka kukułka, kwitnie paproć, krzyczą Indianie, szumią żagle na oceanie.” (Krystyna Wodnicka)
 • „Najpiękniejsze chwile życia zawdzięczam książce.” (Michaił Sałtykow – Szczedrin)
 • Są książki – na podobieństwo okien otwierających się z ciemności na jasny świat. Książki takie dają oddech płucom, światło oczom, siłę sercom i dłoniom. (Paweł Hertz)
 • Lubić czytanie – to znaczy godziny nudy, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości. (Monteskiusz)

Wykaz lektur

WYKAZ LEKTUR DLA KLAS  I – VIII

Klasa 1 – 3

Propozycja lektur do wspólnego i indywidualnego czytania:

 • Hans Christian Andersen, Baśnie (do wyboru)
 • Justyna Bednarek, Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek ( czterech prawych i sześciu lewych)
 • Jan Brzechwa, Brzechwa dzieciom
 • Czesław Centkiewicz, Zaczarowana zagroda
 • Waldemar Cichoń, Cukierku, ty łobuzie
 • Agnieszka Fraczek, Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą
 • Mira Jaworczakowa, Oto jest Kasia
 • Grzegorz Kasdepke, Detektyw Pozytywka
 • Leszek Kołakowski, Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?
 • Barbara Kosmowska, Dziewczynka z parku
 • Maria Kruger, Karolcia
 • Astrid Lindgren, Dzieci z Bullerbyn
 • Hugh Lofting, Doktor Dolittle i jego zwierzęta
 • Marcin Pałasz, Sposób na Elfa
 • Joanna Papuzińska, Asiunia
 • Danuta Parlak, Kapelusz Pani Wrony
 • Roman Pisarski, O psie, który jeździł koleją
 • Janina Porazińska, Pamiętnik Czarnego Noska
 • Drzewo do samego nieba – Maria Terlikowska,
 • Wiersze dla dzieci – Julian Tuwim,
 • Barbara Tylicka, O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach
 • Danuta Wawiłow, Najpiękniejsze wiersze
 • Łukasz Wierzbicki, Afryka Kazika
 • Łukasz Wierzbicki, Dziadek i niedźwiadek

Klasa IV

Lektura obowiązkowa:

 • Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa
 • Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks)
 • René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek (wybór opowiadań)
 • Adam Mickiewicz, Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (opisy)
 • Joanna Olech, Dynastia Miziołków
 • Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego
 • Wybrane podania i legendy polskie
 • Wybrane baśnie polskie i europejskie, w  tym:  Charles  Perrault, Kopciuszek,  Kot  w butach, Sinobrody,
 • Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce,
 • Jeanne Marie Leprince de Beaumont, Piękna i Bestia
 • Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego,
 • Joanny Kulmowej, Juliana Tuwima.

Lektura uzupełniająca:

 • Adam Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy
 • Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród lub inna powieść
 • Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy
 • Maria Kownacka, Zofia Malicka, Dzieci z Leszczynowej Górki
 • Selma Lagerlöf, Cudowna podróż
 • Sat-Okh, Biały mustang
 • Wybór innych tekstów kultury, w tym utwory dla dzieci i młodzieży; film i spektakl teatralny z repertuaru dziecięcego; wybrane programy telewizyjne.

Klasa V

Lektura obowiązkowa:

 • Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (zwyczaje i obyczaje)
 • Ferenc Molnar, Chłopcy z Placu Broni
 • Bolesław Prus, Katarynka
 • Juliusz Słowacki, W pamiętniku Zofii Bobrówny
 • Seweryna Szmaglewska, Czarne Stopy
 • Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz np. mity o: Prometeuszu, Syzyfie,
 • Demeter i  Korze,  Dedalu  i  Ikarze, Heraklesie,  Edypie,  Tezeuszu  i  Ariadnie,  Orfeuszu i Eurydyce
 • Biblia, powstanie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne
 • Wybrane wiersze Jana  Twardowskiego, Leopolda  Staffa, Anny  Kamieńskiej,  Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza.

Lektura uzupełniająca:

 • Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów
 • Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo
 • Karol May, Winnetou
 • Małgorzata Musierowicz, wybrana powieść
 • Edmund Niziurski, Sposób na Alcybiadesa
 • Bolesław Prus, Kamizelka
 • Henryk Sienkiewicz, Janko Muzykant
 • Mark Twain, Przygody Tomka Sawyera
 • Wybór innych tekstów kultury.

Klasa VI

Lektura obowiązkowa:

 • Antoni Czechow, Kameleon, Śmierć urzędnika
 • Rafał Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi
 • Ignacy Krasicki, wybrane bajki
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz (polowanie oraz koncert Wojskiego)
 • John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem
 • Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
 • Wybrane wiersze Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Zbigniewa Herberta.

Lektura uzupełniająca:

 • Aleksander Dumas, Trzej muszkieterowie
 • Joseph Rudyard Kipling, Księga dżungli
 • Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów
 • Stanisław Lem, Cyberiada (fragmenty)
 • Kornel Makuszyński, wybrana powieść
 • Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza
 • Alfred Szklarski, wybrana powieść
 • Katarzyna Zychla, Dziewczynka tańcząca z wiatrem
 • Wybór innych tekstów kultury.

Klasa VII

Lektura obowiązkowa:

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna
 • Aleksander Fredro, Zemsta
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII, VIII
 • Ignacy Krasicki, Żona modna
 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, Pan Tadeusz (historia Polski)
 • Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik
 • Stefan Żeromski, Siłaczka
 • Wybrane wiersze Cypriana  Norwida, Bolesława  Leśmiana, Mariana Hemara, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta.

Lektura uzupełniająca:

 • Agatha Christie, wybrana powieść kryminalna
 • Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze
 • Helena Keller, Widzieć przez trzy dni
 • Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie Umarłych Poetów
 • Beata Obertyńska, Z domu niewoli (fragmenty)
 • Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy
 • Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty)
 • Wybór innych tekstów kultury.

Klasa VIII

Lektura obowiązkowa:

 • Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec
 • Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz
 • Juliusz Słowacki, Balladyna
 • Antoine de Saint-Exupery, Mały Książę
 • Stefan Żeromski, Syzyfowe prace
 • Wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Jarosława Marka Rymkiewicza, Stanisława Barańczaka.

Lektura uzupełniająca:

 • Bogdan Bartnikowski, Dzieciństwo w pasiakach
 • Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty)
 • Suzanne Collins, Igrzyska śmierci
 • Arkady Fiedler, Dywizjon 303
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość (fragmenty)
 • Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945 (fragmenty)
 • Nela Mała Reporterka, Nela na kole podbiegunowym
 • -E. Schmitt, Oskar i pani Róża
 • Wybór innych utworów tekstów kultury, w tym wierszy współczesnych poetów i reportaży.

Bezpieczny Internet

Poznaj bezpieczny Internet

Porady – surfuj bezpiecznie

 1. Chroń swoją prywatność w Internecie.
 • Zadbaj o ukrycie przed obcymi swoich prawdziwych danych. Posługuj się nickiem, czyli internetową ksywką. Nigdy nie podawaj w Internecie prawdziwego imienia i nazwiska, adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!
 • W sieci posługuj się, zamiast imieniem i nazwiskiem, nickiem, czyli internetową ksywką.
 • W adresie swojej poczty elektronicznej nie używaj własnego imienia i nazwiska (imię.nazwisko@sieciaki.pl).
 • Twoje internetowe hasła to Twoja tajemnica. Jeżeli musisz w sieci wybrać jakieś hasło, pamiętaj, żeby nie było łatwe do odgadnięcia i strzeż go jak oka w głowie.
 • Jeżeli prowadzisz w Internecie stronę lub bloga, nigdy nie podawaj tam swojego adresu domowego, numeru telefonu itp. Bez zgody rodziców nie publikuj też na niej zdjęć swoich, rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody.
 • Nie umieszczaj w sieci swoich zdjęć, nigdy nie możesz mieć pewności, czy jakiś Sieciuch nie zechce wykorzystać Twojego zdjęcia, by Cię ośmieszyć lub skrzywdzić.
 • Korzystając z portali społecznościowych, pamiętaj o ustawieniu statusu prywatności Twojego profilu. Dzięki temu żaden obcy internauta nie będzie miał do niego dostępu.
 • Odchodząc od komputera, nie zapominaj o wylogowaniu się ze swojego konta na poczcie czy portalu społecznościowym. Wtedy niepowołane osoby nie będą miały okazji poznać Twoje prywatne dane.
 1. Nie bądź śmieciuchem! Uwaga wirus!
 • Nie rozsyłaj łańcuszków dalej. Czy na pewno chcesz, aby sieć zamieniła się w wielkie śmietnisko?
 • W sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Czy masz zainstalowane oprogramowanie antywirusowe? Jeżeli nie, porozmawiaj o tym z rodzicami. Wybierzcie wspólnie i zainstalujcie odpowiedni program.
 • Uważaj na e-maile od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą na przykład zawierać wirusy. Najlepiej od razu kasuj e-maile od nieznajomych.
 1. Zakupy w sieci.
 • Jeżeli chcesz coś kupić w Internecie, zawsze skonsultuj to z rodzicami. Nigdy nie podawaj numeru karty kredytowej i nie wypełniaj internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców.
 • Bądź ostrożny, dokonując transakcji na portalach aukcyjnych. Po pierwsze, pamiętaj, że biorąc udział w licytacji, decydujesz się na zakup. To znaczy, że jeśli Twoja oferta będzie najlepsza, będziesz musiał za licytowany towar zapłacić. Po drugie, mając już świadomość, że jesteś nabywcą, kupuj raczej za pobraniem. To znaczy, że zapłacisz za przesyłkę przy odbiorze. Będziesz mógł sprawdzić, czy w paczce nie ma przypadkiem starego buta, zamiast zamówionego produktu. No i po trzecie, czytaj opinie innych internautów na temat sprzedającego.
 1. Spotkania ze znajomymi z sieci.
 • Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie. Ktoś, kto podaje się za Twojego rówieśnika, w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec Ciebie złe zamiary.
 • Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz spotkanie z internetowym znajomym, pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z rodzicami! Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby.
  1. Stop cyberprzemocy
 • Jeśli chcesz nagrać film lub zrobić komuś zdjęcie, zawsze zapytaj tę osobę o pozwolenie. Nie można nagrywać ani fotografować osób, które sobie tego nie życzą.
 • Nie umieszczaj w sieci zdjęć ani filmików z osobami, które nie wyraziły na to zgody.
 • Jeśli ktoś umieści w Internecie materiał, który Cię obraża lub ośmiesza, zgłoś to natychmiast administratorowi danej strony. Skontaktuj się z Helpline.org.pl – tam uzyskasz fachową pomoc.
 • Jeżeli surfując po sieci, natkniesz się na materiał, który krzywdzi, obraża, ośmiesza kogoś, kogo znasz, nie bądź obojętny. Zgłoś to administratorowi strony oraz Helpline.org.pl.
 • Nie przenoś konfliktów do sieci. Nie umieszczaj w Internecie obraźliwych ani ośmieszających filmików. Możesz nimi wyrządzić komuś prawdziwą krzywdę.
 • Szanuj innych internautów. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie.
  1. Stop! Uzależnienie!
 • Uważaj, aby nie wpaść w sidła sieci. Zbyt długie korzystanie z komputera może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i pogorszyć kontakty z kolegami.
 • Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie limit czasu, który poświęcasz komputerowi, i staraj się go nie przekraczać.
 • Pamiętaj, że poza wirtualnym światem Internetu toczy się normalne życie. Nie zaniedbuj szkoły i kolegów, staraj się spędzać z nimi dużo czasu. Rozwijaj swoje zainteresowania także poza siecią.
  1. Internet – źródło informacji.
 • Szanuj prawo własności w sieci. Jeżeli posługujesz się materiałami znalezionymi w Internecie, programami, muzyką czy filmami, zawsze podawaj źródło ich pochodzenia.
 • Korzystając z Internetu podczas odrabiania prac domowych, zawsze sprawdzaj wiarygodność źródła. Nie wszystkie treści w sieci są prawdziwe i wartościowe.
  1. Gdy dzieje się coś złego.
 • Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Cię niepokoją. Pokazuj im również strony, które Cię interesują i które często odwiedzasz.
 • Kiedy coś lub ktoś w Internecie Cię przestraszy, jeżeli otrzymałeś wulgarną lub niepokojącą wiadomość, nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.
 • Jeżeli Twoi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostań ich nauczycielem. Pokaż im jak proste jest surfowanie po sieci. Zaproś ich na Twoje ulubione strony, pokaż im, jak szukać w Internecie informacji.
 • Jeśli ktoś w Internecie zadaje Ci krępujące pytania, obraża, dostajesz niemiłe wiadomości, koniecznie poinformuj o tym dorosłych i zgłoś się do Helpline.org.pl, tam uzyskasz fachową pomoc.
 • Gdy w Internecie trafisz na niepokojące treści niezgodne z prawem, zgłoś je anonimowo do dyzurnet.pl.
 • Pamiętaj, aby zawsze uważnie czytać regulaminy serwisów, z których korzystasz. Znajdziesz tam ważne zasady, jak bezpiecznie poruszać się po serwisie.